Waarom heb je opvangtehuizen voor straatkinderen geopend?

Het doel van de centra is tweeledig :

Het is in de eerste plaats gericht op de eerbiediging van de grondrechten van kinderen, met name het recht op gezondheid, voeding en bescherming, alsook het recht op veiligheid.

Ook wordt ernaar gestreefd kinderen een sfeer van vertrouwen te bieden, waarin alle geweld wordt uitgesloten en waarin empathisch kan worden geluisterd, zodat het kind wordt bevrijd van de opgelopen trauma’s en wordt voorbereid op gezinshereniging.